Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Exàmens

L’avaluació és contínua i es realitza mitjançant diferents tasques avaluables: activitats, exàmens, treballs, simulacions i/o participació als fòrums. La guia docent de cada assignatura concreta els criteris d’avaluació i el percentatge que té cada tasca avaluable sobre el total de la qualificació per tal que l’alumnat conegui, abans de l’inici del curs, què és el que s’avaluarà, com i amb quin pes sobre la nota final.

Així mateix, a la guia docent s'informa de la data de lliurament de cadascuna de les tasques avaluables, per tal que l'alumnat pugui organitzar el seu temps de feina des de començament de curs.