Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Estructura general de la titulació

Estructura general de la titulació

 

Tipologia Nom de les assignatures Crèdits que s'han de cursar
Assignatures obligatòries comunes
 • Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres. (anual) (9 cr.)
 • Ensenyament de les habilitats comunicatives. (6 cr.)
 • Ensenyament de la competència cultural i desenvolupament de la interculturalitat i de la mediació. (6 cr.)
 • Ensenyament de la llengua i la cultura a immigrants. (6 cr.)
27
Assignatures d'especialitat
(s'ha d'elegir una)

Especialitat de Català

 • Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica en català. (6 cr.)
 • Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic en català. (6 cr.)

Especialitat d'Espanyol

 • Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica en espanyol. (6 cr.)
 • Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic en espanyol. (6 cr.)
12
Assignatures optatives (s'han d'elegir fins a 12 crèdits)
 • Pràctiques. (6 cr.)
 • Noves metodologies aplicades a l'ensenyament de LE i de L2. (6 cr.)
 • Metodologia de la recerca i de la difusió científica. (3 cr.)
 • Dinàmiques de grup i tècniques de comunicació a l'aula. (3 cr.)
12
Treball Final de Màster   9
TOTAL 60
 

Complements formatius
(per a alumnat procedent de titulacions no afins)

 • Llengua i norma. (6 cr.)
 • Morfologia espanyola. (6 cr.)
 • Gramàtica catalana. (6 cr.)
6/12

 

Modalitats d'estudi (presencial / on line)

El màster s’imparteix en dos modalitats:

Modalitat Tipus d'assignatures que es cursen en la modalitat
semipresencial
 • assignatures presencials (entre 16 hores i 28 hores lectives segons l'assignatura)
virtual
 • assignatures virtuals (sense horari lectiu,
  amb una sessió de seguiment mensual per assignatura) 

per tant, segons la teva disponibilitat pots escollir entre cursar el màster presencialment o virtualment.

En la modalitat virtual, tot el procés d'ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través del campus virtual de la Universitat de Lleida, que permet la interacció professorat-alumnat, la utilització dels recursos docents, l'elaboració i el lliurament d’activitats i tasques, etc. Per tant, l'estudiant/a ha de tenir coneixement i maneig bàsics d'eines informàtiques i d'aplicacions de mòbils. En la modalitat semipresencial, també s'utilitza el campus virtual, encara que menys intensament.

A les guies docents de les assignatures, es pot consultar la dedicació en hores de treball autònom de l'estudiant o estudianta, que és diferent segons la modalitat.

Si vols saber com és el campus virtual, quines eines té i com s’utilitzen, consulta aquí.

Si vols saber el calendari de sessions presencials (alumnat semipresencial) i de sessions de seguiment (alumnat virtual), consulta aquí.

L'alumnat virtual no ha de realitzar cap activitat avaluable de manera presencial a la Universitat de Lleida, llevat de la defensa del Treball Final de Màster. L'alumnat que, en el moment de la defensa, resideixi a l'estranger pot sol·licitar a la Comissió d'Estudis del Màster que l'acte es desenvolupi virtualment.

Especialitats

El MEECI està dissenyat amb unes matèries comunes i dues especialitats, a escollir-ne una, segons la llengua sobre la qual es vulgui treballar:

 • ensenyament d’espanyol
 • ensenyament de català.

Cursar el màster a temps complet o a temps parcial

En funció de les necessitats, de la decicació i de les expectatives que tingui cada estudiant/a, el màster es pot cursar:

 • temps complet (matriculant els 60 crèdits del màster) o
 • temps parcial (cursant un mínim de 12 crèdits per curs, i distribuint la resta en els cursos següents).

Segons la normativa de permanència de la Universitat de Lleidal'alumnat a temps complet té un màxim de 2 cursos per a acabar el máster, mentre que l'alumnat a temps parcial disposa de 3 cursos per fer-ho. 

La distribució de les assignatures per cursos que s'aconsella a l'alumnat a temps parcial es pot consultar aquí.

 

Temps parcial en DOS CURSOS (27 cr. + 33 cr.)

 

  Primer quadrimestre

   Segon quadrimestre

 Primer any

(27 cr.)

 • Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres (1a part).
 • Ensenyament de les habilitats comunicatives.
 • Ensenyament de la competència cultural i desenvolupament de la interculturalitat i la mediació.
 • Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres (2a part).
 • Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica (especialitat espanyol o especialitat català).

 Segon any

(33 cr.)

 • Ensenyament de la llengua i la cultura a immigrants.
 • Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic (especialitat espanyol o especialitat català).
 • Una assignatura optativa de 6 cr. o dues assignatures de 3 cr.
 • Una assignatura optativa de 6 cr. o dues asignatures de 3 cr.

Treball de final de màster

 

 

Temps parcial en TRES CURSOS (21 cr. + 24 cr. + 15 cr.)

 

  Primer quadrimestre

   Segon quadrimestre

 Primer any

(21 cr.)

 • Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres (1a part).
 • Ensenyament de la competència cultural i desenvolupament de la interculturalitat i la mediació.
 • Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres (2a part).
 • Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica (especialitat espanyol o especialitat català).

Segon any

(24 cr.)

 • Ensenyament de les habilitats comunicatives.
 • Ensenyament de la llengua i la cultura a immigrants.
 • Una assignatura optativa de 6 cr. o dues assignatures de 3 cr.
 • Una assignatura optativa de 6 cr. o dues asignatures de 3 cr.

 Tercer any

(15 cr.)

 • Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic (especialitat espanyol o especialitat català).
 

Treball de final de màster

Guies docents

Es poden consultar les guies docents del curs vigent en la taula següent.

B= Obligatòria, O= Optativa (d'Especialitat o general), C= Formació complementària (per alumnat procedent de titulacions no afins)