Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Treball de Fi de Màster

Els estudis de màster conclouen amb la presentació i defensa d'un Treball de Fi de Màster (TFM)

El TFM és un projecte o estudi original que apliqui els coneixements, competències i habilitats assolides al màster.

És un treball individual tutelat. Cada TFM té assignat un tutor o tutora, la funció del qual serà guiar i assessorar en la realització del TFM dins d’uns estàndards de qualitat.

El TFM es defensa públicament davant d'un tribunal avaluador.

Per poder defensar el TFM cal tindre aprovades TOTES les altres assignatures del màster.