Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Objectius i competències

1. Objectius de formació
El Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants pretén formar per: 

 • Exercir adequadament la docència d’aquestes llengües en contextos pedagògics en què l’espanyol i/o el català són segones llengües o llengües estrangeres.
 • Respondre adequadament a les necessitats lingüístiques i comunicatives del col•lectiu immigrant en la seva diversitat.
 • Analitzar i establir estratègies de mediació intercultural per facilitar la integració d’immigrants en el sistema educatiu, en particular, i en la societat, en general.
 • Planificar i avaluar el procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua espanyola i/o de la llengua catalana a curt, mitjà i llarg termini, de manera coherent segons el context d’ensenyament i segons el currículum, i amb objectius i metodologies diferents.
 • Dissenyar i desenvolupar materials didàctics destinats a l’ensenyament de l’espanyol i del català com a llengua estrangera, en especial a l’aprenentatge d’immigrants.
 • Avaluar el coneixement lingüístic de l’alumnat d’espanyol i/o català a partir del disseny de proves d’aprofitament específiques.
 • Observar i avaluar la pròpia actuació docent, reflexionant sobre el propi procés formatiu.
 • Respondre de forma autònoma a les exigències que van sorgint en el context social i educatiu, i assumir diferents responsabilitats com a professor/a i com a membre d’un equip docent.
 • Investigar en l’ensenyament d’una segona llengua i de la seva cultura, així com en la mediació lingüística i cultural.

2. Competències

El model de formació que promou l’Espai Europeu d'Educació Superior incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional.
Al llarg dels estudis d’aquest màster caldrà, doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia: generals i específiques, a les que s'han d'afegir les competències bàsiques establertes a l'Annex I apartat 3.3 del RD 861/2010.

a) Generals

 • Assolir la correcció en l'expressió oral i escrita.
 • Dominar les TIC.
 • Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 • Adquirir les eines i tècniques pedagògiques per a la planificació i el desenvolupament de l'activitat docent a la classe d'ELE / CLE en tots els nivells de la llengua (fonètica, gramàtica, lèxic i fraseologia) i en les diferents situacions comunicatives.
 • Aprendre a dissenyar, elaborar, editar i implementar material didàctic d'ELE / CLE.

b) Específiques

 • Identificar los aspectos de mayor dificultad de la fonética, la gramática, los usos pragmáticos y el léxico de la lengua española/catalana y desarrollar mecanismos para su adquisición por parte de alumnado que posee otra lengua materna.
 • Profundizar en la comprensión de los procesos que facilitan la comunicación en las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita).
 • Conocer las potencialidades y las dificultades que tiene el contacto entre culturas en la enseñanza/aprendizaje de ELE/CLE y desarrollar estrategias formativas y de adquisición para facilitar la comunicación intercultural y la integración.
 • Familiarizarse con los modelos de evaluación de la competencia lingüística y cultural existentes, así como de los procesos de enseñanza/aprendizaje de ELE y CLE.
 • Conocer las herramientas y recursos y desarrollar estrategias para la enseñanza/aprendizaje de ELE/CLE en colectivos específicos (según la edad y el sexo del alumnado, según la procedencia cultural, según la condición o no de inmigrante).
 • Conocer y aprender a utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación integradas en un entorno didáctico referido al ELE/CLE.
 • Comprender y valorar el papel de la literatura hispánica/catalana como instrumento para el desarrollo de la competencia lingüística y la aproximación al contexto sociocultural de la lengua.
 • Reflexionar sobre la situación específica de las mujeres inmigrantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE/CLE y de integración cultural, y desarrollar mecanismos para facilitar dicho proceso.
 • Reflexionar sobre la influencia de la cultura y la visión del mundo grecorromana en nuestro pensamiento colectivo y nuestra forma de vida actual, analizar el modo en que es tratado en los materiales didácticos de ELE/CLE y elaborar actividades y materiales destinados a la enseñanza.
 • Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el contexto del aula o en actividades profesionales relacionadas con la enseñanza/aprendizaje de la lengua y la cultura.
 • Emprender investigaciones tuteladas acerca de la enseñanza/aprendizaje de la lengua española o catalana y sus respectivas culturas.